รายงานผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

ทั้งหมด 33 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีน

#หน่วยงานทั้งหมดไม่ได้พบข้อมูลใน Moph ICได้รับ 1 เข็มได้รับ 2 เข็ม
1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4312954348
2โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่6396049530
3โรงพยาบาลโขงเจียม4375929349
4โรงพยาบาลเขื่องใน8245767700
5โรงพยาบาลเขมราฐ83910239698
6โรงพยาบาลนาจะหลวย104811763868
7โรงพยาบาลน้ำยืน13322101111011
8โรงพยาบาลบุณฑริก1167153108906
9โรงพยาบาลตระการพืชผล1263125721066
10โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น3875419314
11โรงพยาบาลม่วงสามสิบ7884033715
12โรงพยาบาลวารินชำราบ21682032531712
13โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร16352001381297
14โรงพยาบาลตาลสุม3744835291
15โรงพยาบาลโพธิ์ไทร4926538389
16โรงพยาบาลสำโรง7404947644
17โรงพยาบาลดอนมดแดง3223414274
18โรงพยาบาลสิรินธร78611053623
19โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม3162934253
20โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม22951731931929
21โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์1661016140
22โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า553547
23โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี195723165
24โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี9813976
25โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์7205
26โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 414334
27โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ16751731081394
28โรงพยาบาลนาตาล3145120243
29โรงพยาบาลนาเยีย3893140318
30โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์4263332361
31โรงพยาบาลน้ำขุ่น6338563485
32โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก3842748309
33โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี623455