Dashboard Home Isolation

รายงานผู้ป่วยรักษาที่ Home Isolation วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 03:56 น.

HI รายใหม่วันนี้

+ 1,465

HI สะสมทั้งหมด

196,725

ยังรักษาอยู่

19,334

ส่งต่อไปยัง รพ./CI

11,519

หายป่วยวันนี้

+ 3

หายป่วยสะสม

169,559

ข้อมูลผู้ป่วย HI รายอำเภอ >>     ข้อมูลผู้ป่วย SI รายอำเภอ >>     ข้อมูลการclaim รายอำเภอ>>