Dashboard OPD COVID-19

รายงานผู้ป่วยรักษาที่ OPD วันที่ 13 ก.ค. 2567 เวลา 12:25 น.

OP รายใหม่วันนี้

+ 0

ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด

263,617

ข้อมูลผู้ป่วย HI รายอำเภอ >>     ข้อมูลผู้ป่วย SI รายอำเภอ >>     ข้อมูลการclaim รายอำเภอ>>