รายงานสถานการณ์การรักษาผู้ป่วย

Total โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาลเฉพาะกิจ Hospitel
191,849 188,215 2,731 903
ร้อยละ 98.11 1.42 0.47

ZONE โรงพยาบาล ผู้ป่วย COVID-19
Total ได้รับวัคซีน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาลเฉพาะกิจ Hospitel
1โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก3,4073,0973,40700
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4,8974,3054,7171800
รพ.สนามสรรพสิทธิ์ประสงค์(เรือนจำ)00000
โรงพยาบาลเขื่องใน8,6337,7388,5321010
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์30127330100
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ9,0777,4748,4200657
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ7,4846,9687,3831010
โรงพยาบาลตาลสุม2,6762,3382,67600
โรงพยาบาลดอนมดแดง2,6522,4342,65200
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี29262900
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งชีวามิตราขนาดเล็ก00000
2โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น3,2812,8123,28100
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่5,1344,6445,13400
โรงพยาบาลเขมราฐ6,9185,8296,91800
โรงพยาบาลนาตาล2,6792,2432,67900
โรงพยาบาลตระการพืชผล11,0679,92311,06700
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร3,6473,0343,64700
3โรงพยาบาลนาเยีย2,2932,03202,2930
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร12,07310,76712,07300
โรงพยาบาลสำโรง6,6206,1286,62000
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์3,7073,4223,70700
โรงพยาบาลโขงเจียม3,7193,2613,71900
โรงพยาบาลวารินชำราบ22,12220,24222,12200
โรงพยาบาลสิรินธร6,0595,2066,05900
4โรงพยาบาลน้ำยืน9,0487,7829,018300
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม2,8162,5302,81600
โรงพยาบาลบุณฑริก9,3708,0859,36820
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม18,73717,22918,716210
โรงพยาบาลน้ำขุ่น5,2094,5135,20900
โรงพยาบาลนาจะหลวย8,0447,0698,04400
5โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า7164694980218
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี1,1811,0771,18100
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี2,9072,5762,879028
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์2,7892,6592,78630
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี1,0759061,07500
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,4821,4011,48200

Zone โรงพยาบาล Admit ในโรงพยาบาล
Total ระดับความรุนแรง HFNC On O2
1 2 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4.1 4.2 4.3
1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์467242142130100217
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ10351101810200013
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ1,9030000000001373
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งชีวามิตราขนาดเล็ก000000000000
โรงพยาบาลตาลสุม1100000000000
โรงพยาบาลดอนมดแดง4922010000001
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี2100000000001
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก1700000000000
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์000000000000
โรงพยาบาลเขื่องใน500000000001
2โรงพยาบาลตระการพืชผล300000000000
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่5800000000000
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร100000000000
โรงพยาบาลเขมราฐ2500000000001
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น100000000000
โรงพยาบาลนาตาล200000000001
3โรงพยาบาลสิรินธร100000000000
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์100000000000
โรงพยาบาลวารินชำราบ3000000000029
โรงพยาบาลโขงเจียม605000000000
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร500000000050
โรงพยาบาลสำโรง3100000000001
4โรงพยาบาลบุณฑริก5510001600000295
โรงพยาบาลน้ำขุ่น000000000000
โรงพยาบาลนาจะหลวย000000000000
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม79000000000141
โรงพยาบาลน้ำยืน78130620000013
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม000000000000
5โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์1800000000001
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 200000000000
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า000000000000
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี210000000000
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี110000000000
รวม3,819356841204030026258
ร้อยละ0.921.780.13.140.100.0800

Zone โรงพยาบาล Admit ในโรงพยาบาลสนาม/Hospitel/CI
Total ระดับความรุนแรง HFNC On O2
1 2 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4.1 4.2 4.3
1รพ.สนามสรรพสิทธิ์ประสงค์(เรือนจำ)000000000000
โรงพยาบาลสนามยางน้อย000000000000
รพ.สนามสรรพสิทธิ์ประสงค์(แจระแม)101000000000
โรงพยาบาลสนามม่วงสามสิบ1064254260000000
รพ.๕๐ พรรษาฯ (Hospitel กิจตรงวิวล์)700000000011
2รพ.เขมราฐ(ที่ว่าการอำเภอ)000000000000
3รพ.สนามสำโรง(บ้านโปร่ง)000000000000
โรงพยาบาลนาเยีย7400000000001
รพ.สนามสิริธร(ช่องเม็ก)000000000000
4รพ.สนามเดชอุดม(สสอ.เดชอุดม)000000000000
รพ.สนามนาจะหลวย(วัดป่าโนนิเวศน์)000000000000
โรงพยาบาลสนามน้ำยืน(วัดป่าคีรีบรรพต)1900000000000
รพ.สนามบุณฑริก(บัวขาว)200020000000
5รพ.เอกชนร่มเกล้า(Hospitel เนวาด้าอินนน์)7000000000000
รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี(Hospitel กิจตรงวิวล์)000000000000
โรงพยาบาลสนามค่ายสรรพสิทธิ์000000000000
รวม8174264280000012
ร้อยละ0.493.180.493.4300000


จำนวนเตียงผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม Hospitel CI
เตียงที่เปิดใช้1,4221,3054205,077
เตียงที่เปิดใช้3,819740770
เตียงว่าง 2,397 565 343 5,077

Zone โรงพยาบาล จำนวนเตียงผู้ป่วย
Total ใช้ไป ว่าง AIIR
ICU
ว่าง AIIR ว่าง Modified
AIIR
ว่าง Co-hort
ICU
ว่าง Isolation
Room
ว่าง Co-hort
Ward
ว่าง
1โรงพยาบาลดอนมดแดง249-47000-500002000
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์36459-423550-2292319860-260-195
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี11421930000000-1000-20
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ831,903-1,820000-246000-44179-1,571
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก30171300111-300000-1
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ32102-70000-1500005030-51
โรงพยาบาลเขื่องใน32527000-10000002723
โรงพยาบาลตาลสุม611-500000000006-5
2โรงพยาบาลเขมราฐ1425-11000000000014-11
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่3058-28000-100003327-30
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร3713600000000221615
โรงพยาบาลตระการพืชผล37334002-12200662828
โรงพยาบาลนาตาล4424200000000222422
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น918000-100000099
3โรงพยาบาลโขงเจียม3062400000000003024
โรงพยาบาลสำโรง2731-4000-5000011260
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร100595000000000010095
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์2412300101100002222
โรงพยาบาลวารินชำราบ9330630043000029256035
โรงพยาบาลสิรินธร25124000-10000002525
4โรงพยาบาลบุณฑริก38548-510000-944000034-500
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม6279-170000600012444-21
โรงพยาบาลน้ำยืน3078-4800102-15001126-34
5โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี1122110000-2000011211200
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30228000000000-23030
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์541836001100007-44639
รวม 1,131 3,458 -2,327 5 5 10 -511 39 8 8 1 186 125 703 -2,072

Zone โรงพยาบาลเฉพาะกิจ
Hospitel
จำนวนเตียงผู้ป่วย
Total ใช้ไป ว่าง AIIR
ICU
ว่าง AIIR ว่าง Modified
AIIR
ว่าง Co-hort
ICU
ว่าง Isolation
Room
ว่าง Co-hort
Ward
ว่าง
1รพ.๕๐ พรรษาฯ (Hospitel กิจตรงวิวล์)2007193000-4000000200197
โรงพยาบาลสนามม่วงสามสิบ100106-6000-5000000100-1
3โรงพยาบาลนาเยีย3074-44000-3311004-300-7
4โรงพยาบาลสนามน้ำยืน(วัดป่าคีรีบรรพต)80196100000000008061
5รพ.เอกชนร่มเกล้า(Hospitel เนวาด้าอินนน์)907020000-100000-699090
รวม 500 276 224 0 0 0 -43 1 1 0 0 4 -99 470 340


สรุปจำนวนผู้ป่วยจำหน่ายจาก รพ. และ รพ.สนาม กลับชุมชน ประจำวันที่ 17 พ.ค.
จำหน่ายระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 23 พ.ค. 2565

ลำดับ อำเภอ จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย
17 พ.ค. 18 พ.ค. 19 พ.ค. 20 พ.ค. 21 พ.ค. 22 พ.ค. 23 พ.ค.
1เมืองอุบลราชธานี2418171517810
1ศรีเมืองใหม่21106267
1โขงเจียม0000010
1เขื่องใน0000001
1เขมราฐ0121222
1เดชอุดม1234666
1นาจะหลวย0000001
1น้ำยืน0102932
1บุณฑริก31127464
1ม่วงสามสิบ1100000
1วารินชำราบ2040343
1พิบูลมังสาหาร1020100
1ตาลสุม0010441
1โพธิ์ไทร0474420
1สำโรง2523311
1ดอนมดแดง1200001
1ทุ่งศรีอุดม0011001
1นาเยีย13131323162020
1นาตาล1000000
1เหล่าเสือโก้ก1001000
1สว่างวีระวงศ์2000000

สรุปจำนวนผู้ป่วยจำหน่ายจาก รพ. และ รพ.สนาม กลับต่างจังหวัด ประจำวันที่ 17 พ.ค.
จำหน่ายระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 23 พ.ค. 2565

ลำดับ จังหวัด จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย
17 พ.ค. 18 พ.ค. 19 พ.ค. 20 พ.ค. 21 พ.ค. 22 พ.ค. 23 พ.ค.
1ไม่ระบุ1,9201,5151,6312,1821,9081,8681,833